PravidlaZÁSADY NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI UŽÍVATEĽOV


Tento dokument zahŕňa základné zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov portálu www.krystof.sk. Prevádzkovateľ portálu www.krystof.sk , Šedý medveď, občianske združenie (ďalej len "prevádzkovateľ"), postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje užívateľov služieb portálu www.krystof.sk za iným, ako zákonným účelom a za účelom, s ktorým užívateľ vyslovil súhlas. Dáta sú pritom spracovávané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a iba po dobu nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi.

Ak od vás budeme potrebovať údaje, ktoré vás budú identifikovať (osobné údaje) alebo ktoré nám umožnia vás kontaktovať za účelom poskytnutia produktu alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, výslovne vás o ne požiadame. Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s užívateľmi našich služieb, môžu obvykle obsahovať vaše meno a priezvisko, váš e-mail a používanú prezývku. Kvôli niektorým službám potrebujeme poznať aj niektoré ďalšie informácie o užívateľoch, preto si, prosím, starostlivo preštudujte podmienky danej služby. V súvislosti s využívaním našich služieb o vás môžeme zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa prihlasujete k našim službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne poskytovanie služby užívateľom.

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom užívateľa.

Vaše osobné údaje poskytujete prevádzkovateľovi dobrovoľne. Ak je Vám v niektorých prípadoch stanovená podľa osobitného zákona povinnosť osobné údaje na spracovanie poskytnúť, budete o tejto skutočnosti osobitne informovaní.

Prevádzkovateľ používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:

Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú buď nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické účely.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ použitím príslušného nastavenia webového prehliadača. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať. V prípade zákazu používania cookies v prehliadači niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov týmto všetkých užívateľov portálu www.krystof.sk , ktorí poskytnú prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, informujeme o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach:

1. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

2. Užívateľ odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované prevádzkovateľom. Osobné údaje užívateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých funkcií a služieb. Zoznam osobných údajov, ktoré je potrebné zo strany užívateľa na používanie služby poskytnúť, je uvedený v podmienkach poskytovania konkrétnej webovej služby. V prípade niektorých služieb môžu byť niektoré osobné údaje zverejnené na príslušnej stránke, konkrétnejšie informácie o zverejnení sa nachádzajú v podmienkach poskytovania príslušnej webovej služby.

3. Osobné údaje užívateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, prevádzkovateľ naloží s nimi v zmysle Všeobecných podmienok a platného právneho poriadku SR. Registrovaný užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie písomnou formou.

4. Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané.

5. Užívateľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu tretích strán bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

6. Poskytnutím informácie o svojej e-mailovej adrese udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním oznámení elektronickými prostriedkami, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak.

Pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov píšte na e-mailovú adresu krystof@krystof.sk.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

neziskové občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ, Karpatská 18, 811 05 Bratislava
V Bratislave, dňa 19. 5. 2018

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ webu - neziskové občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ - spracovával vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov
Neziskové občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Neziskové občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ bude spracovávať váš e-mail, krstné meno a priezvisko, telefonický kontakt, dátum narodenia.

Účel spracovania vašich osobných údajov
Neziskové občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielania informácií o neziskových aktivitách občianskeho združenia ŠEDÝ MEDVEĎ.
Právny základ spracovanie osobných údajov
Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu užívania portálu a neziskových aktivít občianskeho združenia ŠEDÝ MEDVEĎ s ním spojených. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané
Neziskové občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne (!!) odvolať, a to prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou zaslanej informácie o neziskových aktivitách občianskeho združenia ŠEDÝ MEDVEĎ alebo odoslaním požiadavky na gdpr@sedymedved.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
Osoby s prístupom k vašim osobným údajom
K vašim osobným údajom budú mať prístup pracovníci neziskového občianskeho združenia ŠEDÝ MEDVEĎ, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Týmito osobami sú technickí a marketingoví pomocníci. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu
Neziskové občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ môžete kontaktovať na email: gdpr@sedymved.sk. Neziskové občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ je oprávnené požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať neziskovému občianskemu združeniu ŠEDÝ MEDVEĎ. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na e-mailový marketing viažúci sa na neziskové aktivity občianskeho združenia ŠEDÝ MEDVEĎ, neziskové občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk .

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie.